547437_390318664387475_1022066852_n

NAMA : EPI LESTARI
KELAS : XII TKJ 2
SMK Karya Nugraha Boyolali

KAHANAN URIPKU SAIKI

Uripku saiki ora kaya ndek biyen. Muter malik dadi 360°. Saiki aku bener-bener ngrasakake urip kang rekasa. Rasane abot banget ngangkat uripku sing saiki. Urip tanpa welas asih tiyang sepuh.

Setahun mlaku iki, mimiku tilar donya ninggalake aku. panjenengane tilar donya amarga gerah rematik kang wis kronis lan ketambahan darah tinggi.
Nalika sadurunge pejah kuwi sakjane wis pirang-pirang dina mimi wis ngrasakake gerah. mustakane ora kaya biasane. Aku banjur matur marang bapak menawa perangan ragane mimi ana kang ora kepenak.

“Terna menyang gone pak Agung kana, aku tak adus dhisik, mengko tak susul.”Sanjange bapak.
“Inggih, Pak.” Wangsulanku.
Mimi lagi sarenan ing kamar, aku banjur nyedaki lan matur, “Mi, mangga priksa riyin kalih kula.”
Mimi banjur mangsuli,“ Ora usah, Ndhuk. Dak nggo turu wae mengko lak mari dhewe.”

Aku lan bapak wis meksa nganti kesel nanging mimi tetep wae ora gelem. Nganti pirang-pirang dina anggone mimi ngrasakake gerahe banjur gelem diterke bapak menyang Pukesmas. Lan sajakke gerahe Mimi wis mantun amarga bisa sare kepenak.

Pirang-pirang dina sawise iku, aku dikabari pakdheku yen putrine yaiku Mbak Tatik lairan neng RS.Umi barokah. Banjur sesuke sakwise mantuk sekolah aku lan Mimi duwe rencana ameh nginguk. Aku, Mimi lan Bapak menyang RS. Umi Barokah bareng-bareng. Sak wise tekan RS.Umi barokah, banjur tilik dedek bayi neng ruang bayi. Bayine katon lucu lan sehat. Sakwise iku banjur nang ruang rawate mbakyuku lan ngobrol-ngobrol bareng karo keluwarga liyane. Gandheng wis sore, aku, mimi lan Bapak pamitan mantuk.

Esuke aku ameh mangkat sekolah reti-reti Mimi gereng-gereng lan ngendikan serak, “Awakku ora penak nduk, aku ameh mati yake, Nduk.”
“Mimi ngendikan napa jane ki. Ngancani kula nganti sukses riyin.” Kandhaku marang Mimi kanthi swara mingseg-mingseg.

“Awakku pating nggreges ora penak, nak aku ora enek jaganen bapak ya, bapak ki angel dhahare, mengko nak ora gelem paksanen gen ora lara, jaganen awakmu barang, sekolah sing sregep aja nguciwakne Bapak.” Kandane Mimi marang aku.

Nangisku tambah banter banjur meluk Mimi. Aku banjur bengak-bengok nyeluki Bapak. Ora suwe saka kuwi Bapak ngeterne Mimi priksa menyang dhokter. Aku ora bisa nunggu Mimi amarga kudu mangkat sekolah.
Sak wise tekan sekolah aku mikirne Mimi terus lan ngendikane mau. Aku ora bisa kosentrasi ing pelajaran. Satengahing jam pelajaran mau malahan awakku ambruk semaput.

Sorene aku lan Mimi lheyeh-lheyeh ing kursi, wektu iku bapak nembe kondur saking sawah. Pas maghrib Mimi ngendikan badhe klekaran ten kamar.
“Surup-surup aja turu ora ilok, Bu.” Mangkono kandane Bapak marang Mimi.
“Gur delok, Pak. Ameh kemulan awakku adem banget nganti gemeteren ki.” Wangsulane Mimi.

Wektu iku aku lagi jupuk banyu wudhu lan Bapak nembe mundhut dhaharan, ngerti-ngerti Mimi mbengok nyebut lara lan gujengi sirah mburi. Aku langsung mara menyang kamar. Mangerteni reti mimi kaya ngana aku bengak-bengok nyeluki Bapak. Ndang Bapak wis rawuh Mimi wis ora sadar. Banjur kabeh tangga teparo mara lan age-age diterke menyang RS. Sak wise tekan RS Mimi langsung dideleh menyang ICU.

Ing tanggal 5, jam 5 shubuh Mimi muntah getih, ora enek 10 menit mimi ngajal. Aku lan Bapak wis lemes lan ora sadar. Wektu acara pemakaman Mimi, aku gur tiba-tiba wae(semaput) ora kuat nyawang mayite Mimi.
Seminggu sakwise sedane Mimi aku tetep ora bisa seneng, nganti aku mikir apa iki kado ulang tahunku sing ke-17 tahun. Sing biasa uwong-uwong adha nyebut sweet seventeen. “Dhuh Gusti paringana kesabaran”. Dongaku ing jero batin.

Tekan saiki wis keliwat setaun aku tetep durung bisa nglilakke Mimi. Aku ya isih kerep nangis nalika wengi, amarga kangen lan kebayang-bayang ciuman lan pelukane Mimi.

Nganti saiki uripku ora bisa seneng kaya biyen maneh. Ditambah Kasih sayang Bapak sansaya kurang wiwit Bapak nikah maneh. Perhatiane bapak pindhah neng Ibu kuwalonku. Amung lara lan kuciwa kang dak rasakake ing jero atiku. Kaya-kaya aku wis ora kuwat nglakoni urip iki.

 

Tags: